nxbctqg.org.vn Website Review

nxbctqg.org.vn - Basic Information

nxbctqg.org.vn - Pages Indexed

Baidu:
Bing:
Google:

nxbctqg.org.vn - Page Information

Title:
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
Length: 39 character(s); Best length: 10 ~ 60 character(s)
Meta keywords:
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhà xuất bản, Chính trị, quốc gia, sách, xuất bản, sách lý luận, ban chấp hành trung ương, nhà sách, sách đảng, lý luận
Length: 160 character(s); Best length: 10 ~ 255 character(s)
Meta description:
Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Length: 409 character(s); Best length: 50 ~ 160 character(s)
H1:
Unknown
Length: 0 character(s)
Internal links:
395 (0 nofollow)
External links:
3 (0 nofollow)

nxbctqg.org.vn - Site Technology

Server:
Apache
SSL Secure:
Available
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Gzip Compress:
Unavailable
favicon.ico:
Unavailable

nxbctqg.org.vn - HTTP Header Analysis

HTTP header fields are components of the message header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). They define the operating parameters of an HTTP transaction. The header fields are not directly displayed by normal web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc. Below is the HTTP Header information of nxbctqg.org.vn:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 23 Jun 2020 00:22:10 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.4.45
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=1ou83ukist5uom2jueu8au2tn3; path=/
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html

nxbctqg.org.vn - DNS Record Analysis

Domain Name Systes (DNS) translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide. There are total 6 DNS record(s) of nxbctqg.org.vn.
Host Type IP/Target TTL Extra Infomation
nxbctqg.org.vnA86400
nxbctqg.org.vnMX86400pri: 10
nxbctqg.org.vnMX86400pri: 20
nxbctqg.org.vnNS86399
nxbctqg.org.vnNS86399
nxbctqg.org.vnSOA86400expire: 604800
serial: 2014030501