servina.net Website Review

servina.net - Basic Information

Site Title:
Domain Age:
10 years 5 months
Archive.org First Cached:
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Alexa Traffic Rank:
Server:
Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Country/Region:

servina.net - Pages Indexed

Baidu:
Bing:
Google:
Yandex:

servina.net - Site Security

McAfee SiteAdvisor:
Norton Safe Web:

servina.net - Social (SNS)

Delicious:
0
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
0
Google Plus Likes:
0

servina.net - Page Information

Title:
Unknown
Length: 0 character(s); Best length: 10 ~ 60 character(s)
Meta keywords:
DeWalt, Black&Decker, Èíñòðóìåíòè, ÂèÊ, Ðú÷íè ìàøèíè, Makita, Bosch, Mannesmann, Troy, Wert, Siri, Ñìåñèòåëè, Âèäèìà, Ôàÿíñ, Vidima, Faians, Ñàíèòàðíà êåðàìèêà, Ïîäîâè è ñòåííè ïîêðèòèÿ, Âîäîìåðè, Áîè è ëàêîâå,ëàòåêñ, Êàé Ãðåñ, Wagner, RTR, RTRMax,
Length: 253 character(s)
Meta description:
Åëåêòðîííåí ìàãàçèí çà äîìà è ñòðîèòåëñòâîòî: èíñòðóìåíòè, ðú÷íè ìàøèíè, áîè è ëàêîâå, ñìåñèòåëè, ñàíèòàðåí ôàÿíñ è äð.
Length: 119 character(s); Best length: 50 ~ 160 character(s)
H1:
Unknown
Length: 0 character(s)
Internal links:
0 (0 nofollow)
External links:
0 (0 nofollow)

servina.net - Traffic Rank

Alexa Traffic Graphs:
Daily Global Rank Trend
(6 Months)
Daily Global Rank Trend
(2 Years)
Daily Pageview per User Daily Reach Search Visits
Daily Global Rank Trend (6 Months): servina.net Daily Global Rank Trend (2 Years): servina.net Daily Pageview per User: servina.net Daily Reach (per million): servina.net Search Visits (percent): servina.net
Daily Global Rank Trend (6 Months): servina.net
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors:
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors: servina.net

servina.net - Site Technology

Server:
Apache/2.2.22 (Ubuntu)
SSL Secure:
Unavailable
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Gzip Compress:
Available
Favicon.ico:
Unavailable

servina.net - HTTP Header Analysis

HTTP header fields are components of the message header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). They define the operating parameters of an HTTP transaction. The header fields are not directly displayed by normal web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc. Below is the HTTP Header information of servina.net:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 19 Nov 2017 09:59:58 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
X-Powered-By: PHP/5.3.10-1ubuntu3.16
Set-Cookie: PHPSESSID=24gfgrr2h55ed7ejt2pficcut3; expires=Sun, 26-Nov-2017 09:59:58 GMT; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Access-Control-Allow-Origin: *
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html

servina.net - DNS Record Analysis

Domain Name Systes (DNS) translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide. There are total 5 DNS record(s) of servina.net.
Host Type IP/Target TTL Extra Infomation
servina.netA172800
servina.netMX172800pri: 10
servina.netNS172800
servina.netNS172800
servina.netSOA172800expire: 1209600
serial: 2014120501